قضاوت کردن دیگران

به همه اجازه بودن بدهیم(قضاوت نکردن دیگران)

قضاوت کردن دیگران : دانلود فایل تصویری یکی از توانمندیها و مهارتهای شخصتی که ما باید در خودمان ایجاد کنیم این است که به همه ی انسانها اجازه بودن بدهیم. در واقع در ذهن خودمان جایگاه همه را بپذیریم و حق قضاوت کردن دیگران را از خودمان سلب کنیم. اشتباهی که فراگیر شده است و…