توضیحات

توجه مهم: برای شرکت در دوره عزت نفس باید ابتدا دوره قوانین ذهنی موفقیت را پشت سر گذاسته باشید در عیر اینصورت هزینه به شما عودت داده می شود و ثبت نامتان در این دوره پذیرفته نخواهد شد.

 

این دوره گام دوم دوره قوانین ذهنی محسوب می شود.