توضیحات

تا به حال شده به خودت نگاه عاشقانه ای داشته باشی. از آن عاشقانه های خاص. تا به حال شده ازشدت فهم توانمندی و قدرت وجودیت، حس پرواز داشته باشی.

ساده تر بپرسم چقدر از وجود خودت لذت می بری؟ چقدر از خودت، از بودن با خودت کیف می کنی؟ چقدر با خودت رفیقی؟ چقدر خودت را باور داری؟

پاسخ به این سالها مشخص میکند که چقدر از روابطتت لذت می بری؛ چقدر به اهدافت رسیده ای یا خواهی رسید؟ چقدر خداوند را در لحظه هایت حس میکنی؟
برایم مثل روز روشن است که ارتباط عجیبی وجود دارد بین لذت بردن از وجود خود و لذت بردن از وجود دیگران. ارتباط عجیبی وجود دارد بین باور کردن خود و میزان دستاوردهایمان در زندگی.

بیایید روی عزت نفسمان کار کنیم. بیایید خودمان را کشف کنیم؛ شکوفا کنیم و به خودمان ببالیم. بیایید حس در اوج بودن را تجربه کنیم.

 

در این دوره معیارهای یک انسان با عزت نفس را برای شما بازگومی کنم. انسانی که توانمند وموفق و در عین حال، پر از عشق و احترام نسبت به خودش است. عزت نفس، پایه تمام موفقیت های شماست. اگر این پایه و اساس را بنا نکنی قصر موفقیت هایت با هر باد و بارانی از جای کنده می شود. اساس زندگیت را شکل بده. شخصیتت را بساز تا ببینی جهانت با تغییر تو دگرگون می شود.

 

نتایج دوره:

– احساس عشق درونی و دوست داشتن خود

-احساس توانمندی برای دستیابی به خواسته ها

-صلح با خویشتن و پدیرش خویشتن

-راهکار هایی برای بهبود روابط

-لذت عمیق از زندگی

-شناخت بیشتر از ارتباط خود و خداوند

-شناخت بیشتر قوانین جهان

 

این دوره در قالب فایل های صوتی است. در حال برگزاری می باشد و تعداد جلسات حدودا 8 جلسه می شود.

 

در این دوره با من باشید.

 

 

ساره شبرنگ زاده